Parafia św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim

Szkoła - 2008 . 08 . 31 Zamknięcie Szkoły Podstawowej  w Białkowie.

Zamknięcie Szkoły Podstawowej w Białkowie, 31.08.2008 r.

Uchwała XIX/131/08
Rady Gminy w Radzanowie
z dnia 28.04.2008 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Białkowie:
(…)
§ 1       Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2008 r. Szkołę Podstawową w Białkowie.
§ 2       Z dniem 01 września 2008 r. uczniowie klas I-VI dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Białkowie będą realizować obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej im. Czesława Hińca w Rogozinie ul. Mazowiecka 25 i Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie ul. Szkolna 16.
§ 3       Obwód dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Białkowie zostanie podzielony i włączony do obwodu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie z tym, że:
Miejscowości: Białkowo i Chomętowo od numeru 11 do końca, zostają włączone do obwodu Szkoły Podstawowej im. Czesława Hpńca w Rogozinie.
Miejscowości: Szczytno i Chomętowo od numeru 1 do 10, zostają włączone do obwodu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Radzanowie.
§ 4       Dokumentację zlikwidowanej szkoły przejmuje Wójt Gminy Radzanowo w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, która zostanie przekazana Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
§ 5       Zobowiązania likwidowanej jednostki przejmuje Gmina Radzanowo. Majątek likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Radzanowo.
§ 6       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 7       Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.
§ 8       Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Anna Sochacka