Parafia św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim

 

POMIEJSZ  STRONĘ"A"

 

            Głównym celem proponowanego projektu jest wzrost umiejętności językowych 15 dziewcząt i chłopców w wieku szkolnym i gimnazjalnym,  z Parafii Miszewko Strzałkowskie poprzez naukę języka angielskiego w formie obozu językowego. 
Cel ogólny projektu zostanie osiągnięty poprzez:
-poprawę dostępu do edukacji dziewcząt i chłopców,
-wzrost świadomości na temat korzyści płynących z edukacji,
-wyrównanie szans edukacyjnych pomiędzy DZ i CH z naszej wiejskiej Parafii a ich rówieśnikami z miast.

Dodatkowym celem projektu jest wzrost tolerancji oraz rozpowszechnianie materiałów na temat równości szans grup
dyskryminowanych i funkcjonowania stereotypów.
            W ramach projektu w obozie językowym udział weźmie 15os.(w tym 9 DZ i 6 CH) spełniających szczegółowe kryteria rekrutacji, którymi są:
przynależność do Parafii św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim, zgłoszenie z własnej inicjatywy chęci udziału (za zgodą rodziców), wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, podpisanie „Deklaracji uczestnictwa w projekcie”, zapoznanie z Regulaminem udziału w projekcie, podpisanie Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych. Priorytetowo traktowane będą DZ i CH pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, którzy z uwagi na warunki społeczne są szczególnie zagrożeni wykluczeniem społecznym. Na podstawie zgłoszeń zostanie utworzona Lista uczestników. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy przewidzianą w projekcie liczbę Uczestników/czek zostanie utworzona lista rezerwowa.

OBÓZ JĘZYKOWY
– zostanie zorganizowany 7-dniowy obóz językowy „Z angielskim za pan brat”.
Głównym założeniem tej formy jest przełamanie lęku przed swobodnym wypowiadaniem się w j. angielskim. W tym celu zajęcia obfitują w ćwiczenia i zabawy komunikacyjne podwyższające i doskonalące umiejętności językowe i sprawność komunikacji w sposób bardziej urozmaicony (mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu). Podczas zajęć będzie dokładać się wszelkich starań, aby nauka przebiegała w sposób naturalny i bezstresowy. W tym celu wykorzystywane będzie: czytanie krótkich bajek w j. angielskim, animowane filmy angielskie, konkursy i zabawy w j. angielskim, projekty i piosenki w j. angielskim, pantomima i zgadywanki, rysowanie, wystawianie scenek, gry, krzyżówki, quizy.
           Zajęcia językowe (30h) prowadzone będą codziennie, przed południem. Każdego dnia uczestnicy/czki obozu poznają tekst innej bajki w j. angielskim.  Trudność tekstu dostosowana będzie do poziomu grupy. Do każdego tematu przygotowany jest zestaw ćwiczeń rozwijających podstawowe umiejętności. Program utrwala równolegle gramatykę ze słownictwem, jednak nie kładzie nacisku na wprowadzanie nowych struktur gramatycznych. Po południu organizowane są konkursy i zabawy po angielsku w ramach zajęć. Uczestnicy/czki oglądają filmową adaptację poznanej baki, opowieści, itp.
           Kurs kończy się ogólnym testem sprawdzającym postępy oraz wspólnym przygotowaniem przedstawienia, w którym udział biorą wszyscy uczestnicy/czki obozu. Dodatkowe zajęcia tematyczne: plastyczne, muzyczne, aktorskie, rytmiczno – taneczne. Zajęcia wieczorne: quizy i gry językowe, atrakcyjne konkursy, dyskoteki. Pamiątkowe zdjęcia na CD z całego pobytu dla każdego uczestnika
Realizacja projektu przyczyni się do właściwego funkcjonowania we współczesnym świecie, niwelowania różnic wynikających z wiejskiego pochodzenia. Pozwoli rozwinąć umiejętności językowe, wiarę we własne siły i możliwości, umożliwi solidniejsze przygotowanie do kontynuacji nauki w szkole średniej i wyższej. Udział w proponowanym obozie językowym może stać się początkiem ścieżki kształcenia ustawicznego dziewcząt i chłopców.
            Wartością dodaną projektu jest finansowanie z EFS oraz uświadomienie uczestnikom/czkom, że ich kapitałem jest wiedza wymagająca ciągłego doskonalenia a udział w projekcie może stać się początkiem kształcenia ustawicznego. Inicjatywa taka nie mogłaby zostać zorganizowana w tak atrakcyjnej formie i wymiarze bez wsparcia udzielonego z EFS.