Parafia św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim

POMIEJSZ   STRONĘ   "A"     

    

 

 

      Parafia św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim zaprasza do udziału w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kobieta i kwiat”.
        W odpowiedzi na występujące problemy i bariery Parafia postanowiła podjąć inicjatywę w postaci warsztatów rozwoju osobistego dla Kobiet, które w efekcie wpłyną na pobudzenie ich aktywności społecznej i będą stanowić przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
         Planowane w projekcie wsparcie skierowane jest do 12 Kobiet – niezatrudnionych, należących do wspólnoty parafialnej św. Mikołaja w Miszewku Strzałkowskim. Przy realizacji projektu zachowana będzie zasada równości szans. Będą realizowane działania pozytywne, które pozwolą wpłynąć na niekorzystną sytuację Kobiet z parafii.
         Rekrutacja będzie prowadzona z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym stwarzając możliwość zaangażowania się jak największej liczbie kobiet.

Szczegółowe kryteria rekrutacji:
zamieszkanie na terenie Parafii,
status osoby niezatrudnionej,
w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata),
zagrożonej wykluczeniem społecznym z co najmniej 1 powodu spośród wskazanych w art.7 ust. o pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej):
a. ubóstwa,
b. sieroctwa,
c. bezdomności,
d. bezrobocia,
e. niepełnosprawności,
f. długotrwałej lub ciężkiej choroby,
g. przemocy w rodzinie,
h. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
i. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
j. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki
opiekuńczo-wychowawcze,
k. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
l. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
m. alkoholizmu lub narkomanii,
n. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
o. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
wypełnienie Formularza zgłoszeniowego,
podpisanie „Deklaracji uczestnictwa”,
zapoznanie z Regulaminem, podpisanie Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
         Priorytetowo będą traktowane Kobiety po 50rż.– będą stanowić przynajmniej 50% grupy, Kobiety o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i niższe);  powracające na rynek pracy; samotne matki; Kobiety będące członkami gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem; Kobiety korzystające ze wsparcia GOPS, które z uwagi na warunki społeczne są szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym. Podczas rekrutacji Kobiety pochodzące z ww. grup będą miały pierwszeństwo. Na podstawie zgłoszeń zostanie utworzona Lista uczestniczek. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy przewidzianą w projekcie liczbę Uczestniczek zostanie utworzona lista rezerwowa.

W projekcie przewidziano:
WARSZTATY FLORYSTYCZNE (48h) - obejmujące wykonanie podstawowych dekoracji w kościele: świąteczne, komunijne, ślubne, pogrzebowe, dożynkowe, odpustowe, itp.

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (30h) - Podczas warsztatów zostaną przeprowadzone  ćwiczenia z zakresu autoprezentacji, podniesienia motywacji, komunikacji interpersonalnej, samooceny. Będą prowadzone ćwiczenia w zakresie zasady równych szans-radzenia sobie z problemami dnia codziennego, przemocą oraz dyskryminacją i stereotypami.

Na zakończenie projektu dla uczestniczek i personelu zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące.